Zaštita privatnosti

Jedno od temeljnih prava pojedinca je i zaštita obrade njegovih osobnih podataka.

Autocentar AGRAM d.d. Zagreb, Lopašićeva 12, OIB: 03785720358 (u daljnjem tekstu: Društvo) prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

Društvo je odgovorno za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka pojedinaca te, sukladno tome, provodi sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

Želimo Vas informirati o Vašim pravima te obvezama koje Društvo ima kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, a da bi osigurala usklađenost s Uredbom o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke obrađujemo na način i u opsegu kako je definirano Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Zbirke osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo:

 • podaci potrebni za identifikaciju: ime i prezime, datum rođenja, spol, OIB, broj osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole
 • usluge
 • podaci o financijskim ispravama: IBAN ili broj kreditne kartice
 • poslodavac, u slučaju ugovorenih poslova
 • kontakt podaci: adresa, broj telefona, mail

Društvo u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: dpo@acagram.hr

Kako prikupljamo Vaše podatke (pravna osnova obrade)?

Društvo osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom dogovaranja, sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i kod ponude, upita, rezervacije, zahtjeva u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge, ili na temelju Vaše privole, putem internetske stranice www.acagram.hr, kao i posredno kada naše usluge i robu želite koristiti i/ili kupiti ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje, primjerice kod naručivanja kao korisnika naših usluga na našoj internetskoj stranici, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

Kada trebamo Vaše podatke

Kada želite naručiti, rezervirati i dogovoriti naše usluge i robu, tj. kada ulazite s Društvom u poslovni odnos trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Tom ćemo Vas prilikom upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Osobni podaci koje prikupljamo u tu svrhu mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj dozvoli, podatke o Vašoj kartici i druge podatke.

Korištenje internetske stranice

Naše internetske stranice možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, a niste ni obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu internetsku stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, internetsku stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Premda ti podaci mogu voditi k Vašoj identifikaciji, mi ih za to ne koristimo. Naime, te podatke, s vremena na vrijeme, koristimo u statističke svrhe, uz istovremeno osiguranje anonimnosti svakog korisnika.

Upisom svojih osobnih podataka na za to predviđena polja na internetskim stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

Privola

Možemo od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije uvjet za sklapanje, realizaciju i izvršenje pružanja usluga i roba ni zakonska obveza Društva, nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora, nije u Vašem legitimnom interesu, kao što su marketinške aktivnosti, nuđenje novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, a ako je date, u svako je vrijeme možete povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu Vam mora biti predočen na način da ga možete jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova

Društvo kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza Društva, koje u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo i koristimo u sljedeće svrhe: svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza Društva, npr.:

 • u cilju obavljanja osnovne djelatnosti Društva
 • u svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. rezerviranje i najam vozila i sl.)
 • u svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; ispitivanje zadovoljstva uslugama i sl.)
 • ako je obrada nužna u svrhu poštivanja pravnih i zakonskih obveza Društva
 • ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi.

Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama?

Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama Društva, a dostavit se mogu trećim osobama:

 • kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima
 • radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine te javnosti
 • za administrativnu ili tehničku podršku, radi olakšavanja transakcija s Vama (npr. za najam putem nekog od naših partnera, za pružanje pomoći / asistencije preko naših partnera i sl.)
 • za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno)
 • radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena
 • radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi web-mjesta (npr. radi izvršenja servisa ili popravka vozila kod nekog od naših partnera, radi posredovanja u financiranju kupnje naših usluga ili proizvoda putem leasing društava ili banaka, radi izrade police osiguranja za vozilo kad od nas želite kupiti registrirano i osigurano vozilo i sl.)
 • radi obrade transakcije s našim podružnicama, poslovnim partnerima, posrednicima ili agencijama preko kojih ste ugovorili odnosno zatražili naše proizvode ili usluge
 • u drugim slučajevima uz vaš pristanak.

 

Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela Društva ili dijela imovine drugom društvu.

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate robe i usluga, davatelj e-pošte koji će Vam u naše ime slati obavijesti putem e-pošte ili pod izvršiteljima usluga u sklopu korisničke službe, leasing društva ili banke s kojima imamo suradnju u pogledu financiranja kupnje naših proizvoda ili usluga).  Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama, Društvo će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Društvo. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku). Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni.

Vaša prava u pogledu obrade podataka

U odnosu na Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo na

 • pristup osobnim podacima
 • ispravak ili dopunu podataka
 • prenosivost ili brisanje (ako je primjenjivo)
 • ograničavanje automatizirane obrade (ako je primjenjivo)
 • uskratu privole za obradu u marketinške svrhe
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu te imate pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Jeste li obvezni dati nam svoje osobne podatke?

Kada od Društva tražite pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja, potrebni su nam Vaši osobni podaci kako bismo Vas identificirali kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješenja Vašeg zahtjeva ili prigovora.

Internetske stranice Društva u svakom trenutku štite Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

 

Ako imate bilo kakav upit o tomu kako Društvo koristi Vaše osobne podatke ili želite uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka ili direktno na email uprava@acagram.hr.

Tek po nespornom utvrđenju Vašeg identiteta (uvidom u dokument sa slikom ili presliku dokumenta s vlastoručnim potpisom ispitanika ako zahtjev šaljete putem emaila), Društvo će postupiti po podnesenom zahtjevu. Ako Društvo ima opravdane sumnje u pogledu utvrđenja Vašeg identiteta prilikom podnošenja zahtjeva, sukladno odredbama Uredbe, može tražiti dodatne informacije neophodne za utvrđenje identiteta.

Društvo će, bez odgađanja, pružiti odgovor na Vaš zahtjev o provedenome, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Taj rok se može produljiti za dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva.

Društvo će Vas obavijestiti o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja.

Ako Društvo ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja će, a najkasnije mjesec dana od podnošenja zahtjeva, obavijestiti Vas o razlozima nepostupanja i o mogućnosti podnošenja prigovora „Agenciji za zaštitu osobnih podataka“.

Društvo ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ako su Vam zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani (npr. učestalo ponavljate zahtjev).

Ako niste zadovoljni našim odlukama i smatrate kako su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, ili na mail adresu: azop@azop.hr.

Back to top